terça-feira, 30 de setembro de 2014

Lophostoma schulzi
Scientific nameLophostoma schulzi (Genoways and Williams, 1980)
English name: Schultz's round-eared bat
Family: Phyllostomidae
Author copyright: André Pol

sexta-feira, 26 de setembro de 2014

Thyroptera disciferaScientific nameThyroptera discifera (Lichtenstein & Peters, 1855)
English name: Peter's disk-winged bat
Family: Thyropteridae
Author copyright: André Pol

terça-feira, 23 de setembro de 2014

Centronycteris maximilianiScientific nameCentronycteris maximiliani (Fischer, 1829)
English name: Shaggy bat
Family: Emballonuridae
Author copyright: André Pol

sexta-feira, 19 de setembro de 2014

Rhogeessa hussoni


Scientific nameRhogeessa hussoni Genoways and Baker, 1996
English name: Husson's Yellow Bat
Family: Vespertilionidae
Author copyright: André Pol

segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Mimon bennettii


Scientific nameMimon bennettii (Gray, 1838)
English name: Southern Golden Bat
Family: Phyllostomidae
Author copyright: Roberto Leonan Morim Novaes